personprison: Harry S. Hintlian - wurde aufgegriffen in- Maribor

Info

Related person Harry S. Hintlian
Type of relation wurde aufgegriffen in
Related Location Maribor
Start of relation Jan. 31, 1945
End of relation Jan. 31, 1945