institution: No. 619 Squadron

Info

Name No. 619 Squadron
Typ squadroon
Übergeordnete Einheit No. 5 Group RAF
Flugzeuge

Netzwerk