person: Donald A. Bruegeman

Info

Funktion Gunner 1
Vorname Donald A.
Familienname Bruegeman
Name Kontrolle Donald A. Bruegeman
Dienstgrad T/Sgt
Kennnummer 39468843
Part of bomber Hells Angels (MARC: 12107)
Fallnummer (MACR) 12107
Eintrag MACR 0
Maschine Englisch ME 2844
Schicksal Überlebt
Part of institution 429th Bomb Squadron

Map

Netzwerk

Name Function Rank Destiny
Frank S. Covey Co-Pilot 2nd Lt 0
Bobbie A. Davis Gunner 2 S/Sgt 0
Robert E. Davis Pilot 1st Lt 0
Gerald P. Dickerson Gunner 5 S/Sgt 0
Richard Hearing Gunner 4 S/Sgt 0
Max A. Little Gunner 6 T/Sgt 0
Harold P. Marsh Bombardier 2nd Lt 0
Edward P. Perry Navigator 2nd Lt 0
Emil P. Uhor Gunner 3 S/Sgt 0
Relation Type Name Location Arrival Departure
wurde inhaftiert in Kriegsgefangenensammelstelle Mást None None
wurde inhaftiert in Dulag Luft Oberursel Frankfurt am Main None None
wurde aufgegriffen in Pezinok Feb. 14, 1945 Feb. 14, 1945
URL description_short