prisonstation: Friedhof Metnitz

Info

Gefangenschaft Friedhof Metnitz
Ort der Gefangenschaft Metnitz
Abstract
Gründungsdatum None
Auflösungsdatum None
Prison Station Type None

Map

Name Arrival Departure Bomber
Aubrey N. Burt Feb. 25, 1944 Feb. 25, 1944 42-38076 (MARC: 2594)
Robert G. Miller Feb. 25, 1944 Feb. 25, 1944 42-38076 (MARC: 2594)
Vincent Palmieri Jr. Feb. 25, 1944 Feb. 25, 1944 42-38076 (MARC: 2594)
Aubrey C. Simon Feb. 25, 1944 Feb. 25, 1944 42-38076 (MARC: 2594)